Teacher Attendance

Attendance Sheet Uploading Panel

2021/10/21

Attendance Report


Class Total No of student’s Present Absent
Jr. Montessori Boys
Jr. Montessori Girls
Senior Montessori Boys
Senior Montessori Girls
Prep (B)
Prep (G)
I-B
I-G
II-B
II-G
III-B
III-G
IV-A
IV-B
IV-G
V-A
V-B
V-G
VI-A
VI-B
VI-G
VII-A
VII-B
VII-G
VIII-A
VIII-B
VIII-G
IX-A
IX-B
X-A
X-B
XII-A
XII-B
Hifz Section Boys
Hifz Section Girls
H-8 Campus
Class No Of Student Present Absent
Jr. Montessori Boys 12 12 0
Jr. Montessori Girls 9 8 1
Senior Montessori Boys 9 8 1
Senior Montessori Girls 15 14 1
Prep (B) 19 17 2
Prep (G) 15 15 0
I-B 22 22 0
I-G 15 15 0
II-B 22 22 0
II-G 21 19 2
III-B 28 27 1
III-G 23 23 0
IV-B 27 25 2
IV-G 17 17 0
V-B 19 19 0
V-G 25 25 0
VI-B 26 26 0
VI-G 31 29 2
VII-A 17 17 0
VII-B 25 24 1
VII-G 16 16 0
VIII-B 21 21 0
VIII-G 25 25 0
IX-A 39 39 0
IX-B 35 34 1
X-A 24 22 2
X-B 26 25 1
ToTal 583 566 17
F-8 Campus
Class No Of Student Present Absent
Hifz Section Boys 216 200 16
Hifz Section Girls 59 51 8
ToTal 275 251 24
PWD Branch
Class No Of Student Present Absent
Jr. Montessori Girls 2 2 0
Senior Montessori Boys 3 3 0
Senior Montessori Girls 2 2 0
Prep (B) 4 3 1
Prep (G) 6 6 0
I-B 7 6 1
I-G 6 6 0
II-B 2 2 0
II-G 1 1 0
III-B 11 10 1
III-G 3 2 1
IV-B 6 6 0
IV-G 4 3 1
V-B 7 6 1
V-G 3 3 0
ToTal 67 61 6
G-10 Branch
Class No Of Student Present Absent
Jr. Montessori Boys 4 3 1
Jr. Montessori Girls 4 4 0
Senior Montessori Boys 6 6 0
Senior Montessori Girls 7 7 0
Prep (B) 9 9 0
Prep (G) 6 6 0
I-B 15 15 0
I-G 12 11 1
II-B 13 13 0
II-G 5 4 1
III-B 8 8 0
III-G 7 7 0
IV-B 12 11 1
IV-G 11 11 0
ToTal 119 115 4
Airport branch
Class No Of Student Present Absent
Jr. Montessori Boys 4 3 1
Jr. Montessori Girls 4 4 0
Senior Montessori Boys 3 3 0
Senior Montessori Girls 4 4 0
Prep (B) 8 8 0
Prep (G) 8 7 1
I-B 6 5 1
I-G 7 6 1
II-B 4 3 1
II-G 2 2 0
III-B 6 6 0
III-G 6 6 0
IV-B 5 4 1
IV-G 3 3 0
V-B 4 4 0
V-G 3 3 0
ToTal 77 71 6
Brach Name No Of Student Present Absent
H-8 Campus 583 566 17
F-8 Campus 275 251 24
PWD Branch 67 61 6
G-10 Branch 119 115 4
Airport branch 77 71 6
Total 1121 1064 57